DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU HỘ TỊCH VÀ SỔ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 01/2006/QĐ-BTP)

Ngày 01 tháng 4 năm 2006, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch có hiệu lực thi hành. Để triển khai Nghị định này, Ban Biên tập xin cung cấp các văn bản có liên quan:

Quyết định số 01/2006 về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch
Công văn số 2112/BTP-HCTP hướng dẫn các địa phương một số nội dung liên quan đến việc việc in, phát hành, sử dụng sổ đăng ký hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch
- Danh mục các sổ, biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định 01/2006/QĐ-BTP (trong đó Mục II do Sở Tư pháp in và phát hành):

Số
TT
TÊN MẪU
KÝ HIỆU
Mục I
01 Giấy khai sinh (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã BTP/HT-2006-KS.1
02 Giấy khai sinh (Bản sao ) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã BTP/HT-2006-KS.1.a
03 Giấy khai sinh (Bản chính) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp BTP/HT-2006-KS.2
04 Giấy khai sinh (Bản sao) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp BTP/HT-2006-KS.2.a
05 Giấy khai sinh (Bản chính – Cấp lại) – mẫu sử dụng tại UBND cấp huyện BTP/HT-2006-KS.3
06
Giấy khai sinh (Bản chính – Cấp lại) – mẫu sử dụng tại
 Sở Tư pháp
BTP/HT-2006-KS.4
07 Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã BTP/HT-2006-KH.1
08 Giấy Chứng nhận kết hôn (Bản sao) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã BTP/HT-2006-KH 1.a
09 Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính – Đăng ký lại) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã BTP/HT-2006-KH.2
10 Giấy chứng nhận kết hôn (Bản sao – Đăng ký lại) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã BTP/HT-2006-KH.2.a
11 Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính – Đăng ký lại) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp BTP/HT-2006-KH.3
12 Giấy chứng nhận kết hôn (Bản sao – Đăng ký lại) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp BTP/HT-2006-KH.3.a
13 Giấy chứng tử (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã BTP/HT-2006-KT.1
14 Giấy chứng tử (Bản sao) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã BTP/HT-2006-KT.1.a
15 Giấy chứng tử (Bản chính) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp BTP/HT-2006-KT.2
16 Giấy chứng tử (Bản sao) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp BTP/HT-2006-KT.2.a
Mục II
01 Giấy chứng sinh STP/HT-2006-KS.1
02 Tờ khai đăng ký lại việc sinh STP/HT-2006-KS.2
03 Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh STP/HT-2006-KS.3
04 Tờ khai đăng ký kết hôn STP/HT-2006-KH.1
05 Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn STP/HT-2006-KH.2
06 Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân VN cư trú ở trong nước) STP/HT-2006-XNHN.1
07 Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân VN đang cư trú ở nước ngoài) STP/HT-2006-XNHN.2
08 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân VN cư trú ở trong nước) STP/HT-2006-XNHN.3
09 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân VN đang cư trú ở nước ngoài) STP/HT-2006-XNHN.4
10 Tờ khai đăng ký lại việc tử STP/HT-2006-KT
11 Giấy thoả thuận về việc cho và nhận con nuôi STP/HT-2006-CN.1
12 Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã STP/HT-2006-CN.2
13 Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản sao) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã STP/HT-2006-CN.2.a
14 Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính – Đăng ký lại) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã STP/HT-2006-CN.3
15 Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản sao – Đăng ký lại) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã STP/HT-2006-CN.3.a
16 Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính – Đăng ký lại) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp STP/HT-2006-CN.4
17 Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản sao – Đăng ký lại) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp STP/HT-2006-CN.4.a
18 Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi STP/HT-2006-CN.5
19 Giấy cử người giám hộ STP/HT-2006-GH.1
20 Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã STP/HT-2006-GH.2
21 Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản sao) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã STP/HT-2006-GH.2.a
22 Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp STP/HT-2006-GH.3
23 Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản sao) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp STP/HT-2006-GH.3.a
24 Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ STP/HT-2006-GH.4
25 Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã STP/HT-2006-GH.5
26 Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản sao) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã STP/HT-2006-GH.5.a
27 Quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ (Bản chính) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp STP/HT-2006-GH.6
28 Quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ (Bản sao) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp STP/HT-2006-GH.6.a
29 Tờ khai đăng ký việc nhận con STP/HT-2006-CMC.1
30  Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha mẹ) STP/HT-2006-CMC.2
31
 Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa
thành niên)
STP/HT-2006-CMC.3
32 Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã STP/HT-2006-CMC.4
33 Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản sao) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã STP/HT-2006-CMC.4.a
34 Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính STP/HT-2006-TĐCC.1
35 Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện STP/HT-2006-TĐCC.2
36 Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện STP/HT-2006-TĐCC.2.a
37
Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) – mẫu sử dụng tại
 Sở Tư pháp
STP/HT-2006-TĐCC.3
38
Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao) – mẫu sử dụng tại
 Sở Tư pháp
STP/HT-2006-TĐCC.3.a
39 Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài STP/HT-2006-XNGC
40 Thống kê số liệu hộ tịch (trong nước) STP/HT-2006-TK.1
41 Thống kê số liệu hộ tịch (có yếu tố nước ngoài) STP/HT-2006-TK.2
42 Sổ đăng ký khai sinh STP/HT-2006-KS
43 Sổ đăng ký kết hôn STP/HT-2006-KH
44 Sổ đăng ký khai tử STP/HT-2006-KT
45 Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi STP/HT-2006-CN
46 Sổ đăng ký việc giám hộ STP/HT-2006-GH
47 Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con STP/HT-2006-CMC
48 Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch STP/HT-2006-TĐCC
49 Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân STP/HT-2006-XNHN
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 6.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +1 (from 1 vote)
DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU HỘ TỊCH VÀ SỔ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 01/2006/QĐ-BTP), 6.0 out of 10 based on 2 ratings